Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Ressursbank

Flekkerøy menighet er en del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy.

Etiske retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet

Den enkelte leder søker selv om politiattest. Følg linken: https://politiet.no/tjenester/politiattest Gjør oppmerksom på at daglig leder skal legge ved bekreftelse på formål og trenger følgende fra den enkelte leder: Navn, fødselsnummer, aktiv i hvilken lag/gruppe i menigheten, epostadresse. Sendes pr. epost til: RO983@kirken.no

Arbeidsområder - Mandater

Mandat og ansvarsområde

Gudstjenesten er et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu
oppstandelse.
I gudstjenesten får vi tre frem for Gud som de mennesker vi er, med alle våre feil og
mangler, tro og tvil, takk og undring.

 • Gudstjenesteutvalget (GU) legger opp gudstjenester for vår- og høsthalvåret
 • GU skaffer frivillige til de ulike type tjenester og har ansvar for oppfølging av frivillige med bla kurs, samlinger o.l.
 • GU evaluerer gudstjenester.
 • GU velger en representant som har ansvar for forsangere og musikk under
  gudstjenester.
  Denne representanten får med seg 1-2 andre medlemmer i utvalget, og de
  samarbeider om aktuelle saker og oppgaver. Disse møter i forkant av GU sine møter
  for gjennomgang og evaluering, samt rapport til GU.
 • GU er underlagt menighetsrådet (MR)

Sammensetting

 • GU består av minimum 7 personer.
 • GU oppnevnes av MR og er selvrekrutterende så langt det er mulig. Alle
  representanter godkjennes av menighetsrådet. Det er ønskelig at utvalget
  representerer bredden i menigheten.
  GU velger selv leder og sekretær for 1 år av gangen.
 • Prest og Organist er faste medlemmer
 • GU består for øvrig av: Representanter fra MR, Misjonsforeningen, og at
  Ungdomsutvalget skaffer en representant for ungdommen.

Møter og arbeidsform

 • Det avholdes ca 3 møter per semester
 • Referater fra møtene oversendes MR ved daglig leder

Rutinenr: 02.04.03 – Dato: 20. mars 2018

Menighetens visjon: Alle vil vi ha med på veien til himmelen
VIT: Vennlige – inkluderende – tjenende

Formål:

Undervisningsutvalget er et rådgivende og initiativtakende organ for menighetsråd/
ansatte i saker som angår menighetens undervisningsarbeid rettet mot barn og voksne.

Sammensetning/medlemmer:

 • Trosopplærer.
 • 1 representant fra menighetsrådet.
 • 4 selvoppnevnte representanter fra menigheten som godkjennes i menighetsrådet.
 • Sokneprest har møterett i utvalget.
 • Medlemmene velges for 2 år, og kan med fordel gjenvelges.

(Utvalget bør sørge for kontinuitet ved at min halve utvalget fornyes 2. hvert år.)
Utvalget konstituerer seg selv, og referater sendes fortløpende til menighetsrådet.

Oppgaver:

 • Lage plan for undervisningen for barn og voksne i menigheten og sørge for
  gjennomføring.
 • Utvide og videreutvikle tilbud for smågrupper.
 • Støttefunksjon for trosopplærer.
 • Oppfølging og gjennomføring av årshjulet. (arbeidsdokument følger med.)
  – Onsdagskirke
  – Alphakurs
  – Trosopplæring
  – Parhelg
  – Foreldreskole
  – Smågruppesamlinger
 • Legge til rette for  samarbeidsarrangementer mellom Bedehusforsamlingen og Misjonskirka

Rutinenr: 02.04.07 – Dato: 27. februar 2018

Diakoniutvalget er et underutvalg av menighetsrådet

Formål:

Diakoniutvalget defineres som: Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og
uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp
for rettferdighet. (Fra ”plan for diakoni” i Den Norske kirke.)

 • Utvalget skal konsentrere seg om alt det diakonale arbeidet i menigheten.
 • Utvalget skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle aldersgrupper.
 • Utvalget skal stimulere til nye diakonale tiltak etter behov.

Praktisk gjennomføring:

 • Utvalget skal identifisere behov for og inspirere til diakonal tenkning og handling inn i
  alle deler av menighetens virke.
 • Utvalget skal ha ansvar for menighetens diakonale arbeid som blant annet innbefatter
  samlinger med- og rekruttering av medarbeidere til besøkstjeneste (eldre, dødsfall,
  institusjoner, nytilflyttede), dåpsforbedere, med mer.

Sammensetning av utvalget:

 • Utvalget består av 6 personer hvor minst en samtidig er medlem av menighetsrådet.
 • Utvalget oppnevnes av menighetsrådet og er selvrekrutterende så langt det er mulig.
 • Medlemmene velges for 2 år, og de kan gjenvelges.
 • Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær.
 • Referat fra møtene oversendes menighetsrådet ved daglig leder.

Økonomi:

Utvalget søker menighetsrådet om midler til enkeltprosjekter, og har ikke sitt eget budsjett eller regnskap.

Rutinenr: 02.04.04 – Dato: 22.03.22

Menighetens visjon: Alle vil vi ha med på veien til himmelen
VIT: Vennlige – inkluderende – tjenende

Formål:

Ungdomsutvalget er et rådgivende organ for menighetsråd/ansatte i saker som angår
menighetens ungdomsarbeid.
Ungdomsarbeidet i Flekkerøy menighet skal drives av ungdom med tydelig voksent
nærvær, slik at ungdomsarbeidet favner bredt, er inkluderende og gir vår ungdom en
trygghet for at de er Guds barn.

Sammensetning/medlemmer:

 • Ungdomsarbeider.
 • 1 representant fra menighetsrådet.
 • 2 representanter oppnevnt av menighetsrådet.
 • 2 ungdomsrepresentanter oppnevnt av de ulike ungdomsgruppene.
 • Trosopplærer og sokneprest har møterett i utvalget.
 • Medlemmene velges for 2 år, og kan med fordel gjenvelges

(Utvalget bør sørge for kontinuitet ved at min halve utvalget fornyes 2. hvert år.)
Utvalget konstituerer seg selv, og referater sendes fortløpende til menighetsrådet,
samt arbeidene/ grupperingene i ungdomsarbeidet.

Oppgaver:

 • Lage plan for ungdomsarbeidet – Smågrupper, Large/ lovsangsteamet,
  You2/ Home2You, konfirmantarbeid, Soul Teens, SoulChildren, KRIK, 4GOD.
  Videreutvikle dagens arbeid, med fokus på samkjøring og overgang mellom
  arbeidene.
 • Utvide og videreutvikle tilbud for smågrupper.
 • Arbeide for ungdommens naturlige plass inn i gudstjenestene.
 • Oppfølging av frivillige ledere i ungdomsarbeidet.
 • Etablere årlige ledertreningskurs/ tilbud om kurs til både ungdoms- og voksenledere i
  ungdomsarbeidet. Gi innføring i menighetens visjon og ledermanual, etiske
  retningslinjer, taushetsplikt og politiattest.
 • Legge til rette for samarbeidsarrangementer mellom Bedehusforsamlingen og Misjonskirka.
 • Bistå arbeidene/ grupperingene med informasjon om tilskuddsordninger og
  økonomistyring.
 • Støttefunksjon for ungdomsarbeider

Rutinenr: 02.04.14 – Dato: 21. mars 2017

 1. Husrådet består av 5 medlemmer som oppnevnes av menighetsrådet.
  Det er ønskelig at medlemmene velges for 4 år av gangen. Kirketjener er fast medlem i
  rådet. Leder/sekretær for utvalget skal også være med i menighetsrådet. Minst et av de
  resterende tre medlemmene skal være kvinne.
 2. Husrådets hovedoppgave er å ha tilsyn med kirkebygget og sette i gang nødvendig
  vedlikeholdsarbeid og vedtatte bygningsmessige endringer.
 3. Husrådet skal påse at husets ordensregler gjøres kjent og overholdes.
 4. Minst en gang pr. år foretar husrådet befaring i kirkebygget for å vurdere eventuelle
  Vedlikeholdsarbeider og nyinnkjøp.
 5. Husrådet organiserer dugnader for ekstra rengjøring og annet arbeid når det er nødvendig.
 6. Det skal føres møtereferater som sendes medlemmene og menighetsrådet v/ sekretæren i
  menighetsrådet.

Rutinenr: 02.04.02 – Dato: 25. oktober 2001

Kommunikasjonsutvalget er et underutvalg av menighetsrådet.

Formål:

Arbeide kontinuerlig for å utvikle kommunikasjon fra Flekkerøy menighet

Praktisk gjennomføring:

 • Kommunikasjonsutvalgets leder innkaller utvalgets medlemmer til utvalgsmøte
  ca. 4 ganger pr. år. Hyppigere ved behov.
 • Utvalgets representanter bør delta på andre utvalgsmøter der kommunikasjon er på
  dagsorden.

Organisering av utvalget:

 • Utvalget består av 4-6 personer hvor minst en samtidig er medlem av menighetsrådet.
 • Medlemmene velges for 2 år, og kan gjenvelges. Medlemmer fra menighetsråd bør stå
  ut menighetsrådsperioden (4 år).
 • Daglig leder er fast medlem av utvalget.
 • Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær.
 • Referat fra møtene oversendes menighetsrådet ved daglig leder

Oppgaver:

 • Arbeide med identitetsbygging (merkevare):
  – Grafisk kommunikasjon.
  – Kommunikasjon i fysiske omgivelser.
  – Digital kommunikasjon.
 • Forvalte den visuelle profilen (designmanualen).
 • Ressursgruppe for utarbeiding av kommunikasjonsprodukter og kvalitetssikrer all
  kommunikasjon

Økonomi:

Utvalget søker menighetsrådet om midler til enkeltprosjekter, og har ikke sitt eget
budsjett eller regnskap.

Rutinenr: 02.04.13 – Dato: 24. april 2012

Kafe Pust-utvalget er et underutvalg av menighetsrådet.

Formål:

Visjonen: «Et pust i bakken og et pust fra Vår Herre»
En del av menighetens diakonale arbeid, skal rette seg mot hele menigheten, alle
innbyggere på øya i alle aldersgrupper og ståsted i livet.
Driften av kafeen skal være en utøvelse av menighetens verdier: Vennlig,
Inkluderende, Tjenende
Et hjerte i kirka som pulserer hver eneste dag. Et sted der mennesker kan komme og
få oppleve både Guds nærvær og menneskers nærvær.
En åpen og tilgjengelig kafe hver dag vil gjøre tilgang til kirkerommet, til lystenning og
tilgangen til Hjerteslag, med stillhet og bønn, enkelt og tilgjengelig for mennesker i
deres hverdag.

Praktisk gjennomføring:

 • Utvalget bestemmer åpningstider for kafeen i samsvar med MR
 • Sørger for frivillige til å betjene kafeen
 • Ansvarlig for innkjøp og drift
 • Markedsføring
 • Lage retningslinjer for medarbeiderne i kafeen slik at alle jobber i forhold til visjonen
 • Lage retningslinjer for medarbeiderne i kafeen slik kafeen drives etter lovverket
 • Koordinere arbeidet i forhold til de ulike brukergruppene (for eksempel korene,
  Onsdagskirken, Unge Voksne, tidligere Mandagskafeen)

Sammensetning av utvalget:

 • Utvalget består av fire til fem medlemmer, hvor gjerne en er menighetsrådets
  representant
 • Kafeutvalget oppnevnes av MR og er selvrekrutterende. Alle representanter
  godkjennes av MR.
 • Det er ønskelig at utvalget representerer bredden i menigheten.
  Utvalget velger selv leder og sekretær 1 år av gangen.

Møter:

Referater fra møtene oversendes MR ved daglig leder

Økonomi:

 • Regnskap ligger under menigheten og føres av daglig leder.
 • Utvalget utarbeider forslag til budsjett for kafedriften i hvert driftsår, som legges frem
  for menighetsrådet for godkjenning i starten av hvert år.
 • Forslag til budsjett skjer ihht. regnskapsføring i menigheten i samråd med daglig leder.
 • Eventuelt disponering av overskudd skal godkjennes av MR. Formålet skal være
  misjon eller bistand til prosjekt i den fattige delen av verden

Rutinenr: 02.04.15 – Dato: 14. januar 2020

Trosopplæringsutvalget er et underutvalg av menighetsrådet.

Formål
Trosopplæring er menighetens oppfølging av sine døpte, «slik at de kan bli hos Kristus når de vokser opp».

Utvalget
Arbeider for en systematisk og sammenhengende trosopplæring fra 0-12 år, helhet og sammenheng mellom avgrensede og kontinuerlige tiltak, og mellom ansattes og frivilliges medvirkning.

Oppnevning og sammensetning
Utvalget er oppnevnt av menighetsrådet som godkjenner mandat og evt. endringer i mandatet.

Utvalget består av fire medlemmer.

 • Trosopplærer og tre medlemmer.
 • Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær.
 • Utvalget er selvrekrutterende.

Møtefrekvens
Utvalget samles 2 ganger per halvår, ellers ved behov. Leder innkaller.

Rapportering

 • Utvalget rapporterer til menighetsrådet ved årsmelding en gang i året.
 • Referat fra møtene sendes til menighetsrådet via daglig leder.

Oppgaver

Evaluering, kvalitetssikring og videreutvikling av trosopplæring 0-12 år i samråd med ansatte og menighetsrådet.

Være pådriver for iverksetting og gjennomføring av ønskede tiltak i samarbeid med frivillige og ansatte.

Være diskusjonspartner og kilde til nytenking i saker som angår trosopplæring, både kontinuerlig og bredde tiltak.

Melde inn saker til menighetsrådet som har med menighetens trosopplæring for barn, 0-12 år.

Gjennomgå, evaluere og revidere trosopplæringsplanen for barn, 0-12 år en gang i løpet av hver menighetsrådsperiode.

Utvalget setter opp årlig budsjett for trosopplæring som legges frem for menighetsrådet for godkjenning. Trosopplærer har ansvar for oppfølging av vedtatt budsjett.

Rutinenr: 02.04.16 – Dato: 28.02.2023

Retningslinjer for publisering av bilder

Før bilder publiseres (nett/hjemmeside/menighetsblad) må billedbruk avklares. Hva er lov/ikke lov å legge ut? Datatilsynet har laget retningslinjer for publisering av bilder.

Retningslinjer for strømming av gudstjenester

Formål med strømming av gudstjenester

 • Ønsker å dele Guds ord og kjærlighet med andre.
 • Mennesker som er forhindret fra å delta pga sykdom eller annet, eller som er bortreist,
  kan delta i en digital gudstjeneste.
 • Live-strømming gir følelse av fellesskap i motsetning til opptak.
 • Vi kan nå flere unge familier/unge via digitale arenaer.
 • Vi kan nå eldre via omsorgssentrene og sykehjemmene.
 • Strømming av gudstjenester er god PR: Vi viser et levende og engasjert menighetsliv.

Frekvens

Frekvens er avhengig av kapasitet for FK Media, men det anbefales at ca annenhver
gudstjeneste gjennom året strømmes.

Om menigheten og ansatte

 • Det henges opp informasjon om overføringen ved inngangen og informeres muntlig før
  selve gudstjenesten starter. Det opplyses også at det kun er de i korpartiet som
  eksponeres. Det utarbeides et kart som viser dødsoner.
 • Alle (inkl. ansatte) som vises på strømmingen på en slik måte at de kan gjenkjennes,
  må gi samtykke til dette på forhånd. (Egne skjema i word/pdf).
 • Alt som skjer i gudstjenesten er en del av den kirkelige handlingen, og det er derfor
  ingen spesielle handlinger som ikke kan filmes og overføres.
  Vi unngår nærbilder av barn, med mindre de er aktører i gudstjenesten (drama, sang,
  lesing, bønn mm) og nærbilder av dåpsbarn.
 • Som hovedregel vises ikke nattverden, men nærbilder av kunst, lysglobe, naturen
  utenfor vinduene eller lignende. Det kan vurderes om oversiktsbilder av menigheten
  ovenfra og bakfra kan vises, men da for eksempel uskarpt. Menigheten skal være
  trygge på at nattverden forblir en privat handling.

Lagring av strømmede gudstjenester og Tono

Det anbefales at opptak ikke ligger lenger ute enn til maks neste gudstjeneste, dvs normalt
en uke. Det bør vurderes kortere lagringstid. Lagringstid må uansett ses i sammenheng
med avtaler som menigheten inngår med Tono om rettigheter til direkte strømming av
musikk og tidsperiode for lagring av opptak i etterkant.

Lyssetting og gardiner

Ved alle hovedgudstjenester, benyttes mest mulig naturlig lys/belysning. Lyssettingen skal
bidra til at det sakrale kirkerommet presenteres og at seerne opplever en gudstjeneste i et
hellig rom.

Tjenestegjørende prest er prosjektleder for gjeldende gudstjeneste og har siste ord i
forhold til hvordan kirkerommet skal fremstå.

Ved alle hovedgudstjenester, skal vi primært ha åpne gardiner med naturlig lys inn i
kirkerommet for å ivareta det naturlige sakrale uttrykk som rommet gir.
Ungdomsgudstjenester står friere til å velge sitt eget uttrykk.

Rutinenr: 05.04.06 – Dato: 23. mars 2021

Virksomhetsliste for Flekkerøy menighet