Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Begravelse

Det er vondt å miste noen man er glad i.

En gravferd er den siste handlingen som fellesskapet gjør for det enkelte menneske.
Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Der tar vi farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overbringer den døde i Guds hender.

Det er vondt å miste noen man er glad i!

Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall.
I løpet av relativt kort tid må de som står nærmest forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. Det gjelder blant annet valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Her vil du kunne finne litt hjelp til det som dreier seg om gravferd.

Kristiansand kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravplassforvaltningen i Kristiansand kommune.

De forvalter 11 gravplasser, krematorium og to kapeller, og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

Bestilling av gravferd.
Ta kontakt med et begravelsesbyrå.

 

Ansvarlig for gravferden

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden og stiller en del krav og betingelser knyttet til gravferd. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt enten direkte med oss på kirkegårdskontoret  eller med et begravelsesbyrå.

Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte. Samboer kan sidestilles med ektefelle.

Frister for gravlegging og kremasjon

Avdøde skal være gravlagt eller kremert innen 10 virkedager fra dødsdato. Askeurnen  må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet.

Type seremonier

I de fleste tilfeller skjer planlegging av seremoneien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende. De fleste tros- og livssynssamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser. Seremonien trenger ikke forgå i gravkapell eller i kirken, men kan finne sted i et nøytralt lokale. I noen tilfelles skjer gravferden uten seremoni.

I Kristiansand benyttes både Kristiansand og Oddernes kapell til livssynsnøytrale seremonier.

Kistebegravelse

En tradisjonell seremoni i forbindelse med kistebegravelse blir gjennomført i en kirke, et kapell et livsynsnøytralt seremonirom eller som en direkte seremoni ved graven. Gravfølget følger normalt kisten til graven og seremonien avsluttes etter senking av kisten.

Bisettelse

En bisettelse er en seremoni på lik linje med med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller et livssynsnøytralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten kjøres videre til krematoriet.

Urnehøytidelighet

En urnehøytidelighet er en seremoni som kan utføres etter at kremasjon er foretatt. Det gjennomføres en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger urnen ut til urnegravstedet hvor urnen settes ned i graven.

Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med kirkegårdskontoret. Pårørende mottar brev med tidspunkt for nedsettelsen og møter opp ved gravstedet til det avtalte tidspunktet. En ansatt bringer urnen med seg til gravstedet som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen. Ved ønske om deltagelse av en prest ved urnenedsettelsen, må dette avtales på forhånd. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende tilstede.

Gravminne

Det er vanlig å sette opp gravminne eller gravstøtte en tid etter gravferden. Materialer og utseende på gravminnet må følge vedtekter for gravplasser i Kristiansand.

På det anonyme gravfeltet er det et felles minnesmerke.

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på gravplass dersom man har valgt askespredning.

Feste av grav

Festerett til grav kan kun innehas av en person. Som regel er det nærmeste pårørende som er fester.

Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og hvilken tekst og minnestein som skal settes opp. Fester har også plikt til å holde graven i hevd. Det innebærer at visne blomster og kranser fjernes, plantefelt vedlikeholdes og at gravminnet er sikret mot velting.

Graven har ingen festeavgift (leieavgift) de første 20 årene.

Etter det kan det betales festeavgift for 10 år.

Gravferdsseremonier kan gjennomføres i alle kirker i kommunen. Oddernes kapell og Kristiansand kapell kan benyttes til livssynsnøytrale seremonier.

Gravferdsseremonier holdes på hverdager fra tirsdag til fredag. Tidspunkt for seremoniene i kirkene er kl. 10:30 og 12:30. Det er anledning til å få organisten til å spille før seremonien. Tjenesten avtales med begravelsesbyrået.

Les mer hos Kristiansand kirkelige fellesråd

Tegning av kirkegård pr. 2022.

På portalen Kirkegårdene i Kristiansand kan du søke etter personer, både om når de døde og hvor de er gravlagt.

Forklaring på gravnummer:

Gravnummeret er inndelt i 4 elementer med punktum mellom hvert element. 

  • 1. element:  Nummer på kirkegård.
  • 2. element:  Feltbenevnelse.
  • 3. element:  Radnummer/radbetegnelse.
  • 4 og siste element:  Nummer i raden

Kartet over kirkegården på Flekkerøy ser du over. Trykk på bildet for full størrelse.

Kristiansand kirkelige fellesråds vedtatte satser for stell av grav i 2020 er kr 1 700,-.
Engangsavgift for nyetablering av gravstell-avtale er kr. 810,-.
Prisen er et anslag beregnet på grunnlag av planting, vedlikehold og administrasjonsutgifter for enkel grav med 6 planter. Vintergrønt blir lagt på når plantene er fjernet på høsten. Utplanting foretas i første halvdel av juni. Som plante benyttes isbegonia.

Avtale for stell av grav kan gjøres ved årlig tilsendt faktura eller opprettelse av gravlegat. Minstebeløp for opprettelse av legat er kr 10 000,-.  Tjenesten vil da fortsette til legatet er oppbrukt. Den til enhver tid gjeldende innskuddsrente tillegges legatbeløpet ved årets slutt.

Fristen for å avslutte gravstell – avtalen er 1.mai.

Stell av grav for alle kirkegårdene i Kristiansand kan bestilles ved henvendelse til:

Kirkegårdskontoret, Kirkens servicetorg

Gyldenløves gate 9

Tel 38 19 68 00

Mandag – fredag kl 09:00-15:00

E-post: gravferd.kristiansand@kirken.no