Kirkebygg


Flekkerøy menighets egenandel i ny kirke

 

Innsamlet pr. 31.07.19,  kr. 4.024.000,-. Kjempebra! :-)
Av disse innsamlede midler, er egenandelen vår på 3.700.000,- utbetalt i juni 2019.

I 2019 har vi fokus på innsamling av midler til bandinstrumenter og flygel,
stipulert til kr. 700.000,-.

FLEKKERØY MENIGHET ER I EN PROSESS MED UTVIDELSE
OG BYGGING AV NY FLEKKERØY KIRKE.


Uke 49/19: Festuke, 1.-8. desember med variert program hver dag! 

Uke 48/19: Innvielse av ny Flekkerøy kirke ved gudstjenesten, søndag 1. desember kl. 11.00.
                   Fremmøtte: 1082 stk. En merke- og festdag for hele Flekkerøy som går over i minnebøkene
                   som en meget stor dag.

Uke 44/19: Kirkebakke og gangvei til kirkegården er nå asfaltert og åpnet for kirkegårdsbesøkende.

Uke 34/19: Kranen til entrerenøren demonteres, tirsdag 20. august.

Uke 24/19: Kranselag, ny Flekkerøy kirke, 12. juni.

Uke 14/19: Utsmykning av Flekkerøy nye kirke.
Flekkerøy menighetsråd har i forbindelse med bygging av ny kirke utnevnt en utsmykkingskomité bestående av 4 medlemmer. Våren 2018 inviterte utsmykkingskomitéen 4 kunstnere til en lukket konkurranse om utsmykking av nye Flekkerøy kirke. Komitéen mottok 4 gode svar på konkurransen. En jury bestående av 6 medlemmer kåret Elin Iglands utsmykkingsforslag som vinner av konkurransen.

Flekkerøy menighetsråd og biskopen i Agder og Telemark bispedømme har godkjent vinnerutkastet, og tekstilkunstner Elin Igland er nå tildelt oppdraget med utsmykking av fondvegg i nye Flekkerøy kirke.

Vi ser med forventning frem til ferdigstillelse av kunstverket våren 2020.

Uke 5/19: Nedleggelse av grunnsteinen.
Kirkehistorisk øyeblikk på øya, tirsdag 29. januar 2019: Grunnsteinsnedleggelse på ny Flekkerøy kirke. 💒
200-300 mennesker hadde lyst å få med seg dette historiske øyeblikket.
Menighetens eget SoulChildren og SoulTeens kastet glans over markeringen.
Biskop, Stein Reinertsen la ned grunnsteinen. 
Grunnsteinen består av et stort metallskrin som er fylt opp med - Tegninger av kirken, byggekomiteens arbeid, menighetsbladet, dagens mynt, dagens avis, salmebok og Bibelen. 👍😉🌹


Uke 42/18: Flekkerøy kirkegård - adkomstvei.
I forbindelse med bygging av ny Flekkerøy kirke i perioden frem til november 2019, vil det være noen endringer med tanke på adkomstvei til Flekkerøy kirkegård.

BRG, entreprenør meddeler følgende:
Mandag – fredag: Ingen adkomst opp kirkebakken en periode pga. graving i selve bakken.
Helgene: Adkomst opp kirkebakken.
Trapp: Det er etablert en trapp opp til kirkegården fra vestsiden av kirken som alltid er åpen.

Begravelser og kistenedleggelse: Det vil alltid være adkomst.  Entreprenør har byggestopp ved kistenedleggelse på kirkegården.


Uke 39/18: Valg av kunstner.
Menighetsrådet har valgt vinner av kunstkonkurransen for utsmykning av ny Flekkerøy kirke.
Vinner: Elin Igland.
Kunstverket offentliggjøres først etter at det er godkjent av biskopen i Agder og Telemark bispedømme.


Uke 30 - 40/18:
Grunnarbeid til ny kirke: Boring og sprenging av fjell.
Skifting av tak på gammel kirkesal.


Uke 29/18:
KIRKETÅRNET rives ned og bygges opp igjen. 

Det viser seg at det er svært risikabelt å la dagens kirketårn bli stående når øvrig bygningsmasse rives (eks kirkesalen).

Dagens kirketårn er dårlig fundamentert og har lite armering. Entreprenør har derfor besluttet i samråd med prosjektgruppe å rive ned dagens kirketårn og bygge det opp igjen identisk.


Uke 27/18:
Flekkerøy kirke er ryddet. Menigheten har nå aktiviteter i midlertidige lokaler i hovedsak på Flekkerøy. Menighetskontoret er flyttet ned i midlertidige brakker ved rundkjøringen. Inventar og utstyr er nå lagret i mange konteinere.

Entreprenøren er nå i full gang med riving av bygningsmasser: Lokaler som skal rives: Kontordelen, hovedkjøkken, ungdomsloft og menighetssal.
All skiferen  tas nå av taket. Innvendig utstyr er demontert, sortert og kjørt bort.
Målsetningen er å få det meste ryddet bort i løpet av sommeren 2018.


Uke 16/18: 
Totalentreprenør BRG innstilles av prosjektgruppen til å få kontrakten for bygging av ny Flekkerøy kirke.
 
Mer info. om BRG: http://www.brgruppen.no/om_oss
 

April 2018:
Vi har fått inn flere anbud fra totalentreprenører. I løpet av april vil prosjektgruppe og fellesråd velge totalentreprenør for å bygge ny Flekkerøy kirke. 
Uke 16/18: Siste uke for aktiviteter i Flekkerøy kirke.
Uke 17/18: Alle aktiviteter som vanligvis har vært i Flekkerøy kirke, vil avvikles på andre midlertidige steder.
Se oversikt over aktiviteter og arrangementer: Arrangementbrosjyre.pdf Aktivitetsbrosjyre.pdf

Uke 17 og 18/18: Rydding av Flekkerøy kirke før byggestart tar til i mai. All rydding skal være ferdig før søndag 6. mai 2018.


Utdrag av tegninger til tilbudsgrunnlaget pr. 12. desember 2017: 
Situasjonskart Fasade mot vest og nord Fasade øst og sør Plan 1 Plan U1 
Tverrsnitt A 6-1 Tverrsnitt A 11-5 Utomhusplan

Skisse tegninger fra arkitekt pr. 1. november 2017: 
Plan 1 Plan U1 

Bearbeidede skisse-utkast fra arkitekt pr. 5. oktober 2017:
Plan 01 Plan 02 Plan U1

Bearbeidede skisse-utkast fra arkitekt pr. 24. august 2017:
Plan 01  Plan U1

Bearbeidede skisse-utkast fra arkitekt pr. august 2017:
Samlet oversikt

Bearbeidede skisse-utkast fra arkitekt pr. juni 2017:
Brutto areal Situasjonsplan Plan 01 Plan 02 Takplan Plan U1 Snitt Fasader

2019
Ferdigstilling av ny kirke, høsten 2019.

2018
Byggeperiode: Etter påske 2018 - høst 2019.

2017
Planleggingsfase

Juryen har enstemmig kåret en vinner, mai 2016: 

Tema: NY HORISONT. 
Arkitekt: Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle.

Klikk på bilde og du får alle tegningene:

Byggekomité:
Menighet:   John Kobbeltvedt, Anne Margrete Vik, Ole Dønnestad,   Sverre Andås (utgår før møte byggekomitémøte,
23. november 2017 pga. inhabil.) Arne Bjørseth Nilsen (Erstatter Sverre Andås før møte i byggekomitéen, 
23. november 2017.) Daglig leder, Roy Øverland.
Fellesråd:   Marit S. Loland Tveit. Kirkeverge, Hans Erik Ruud.
Møterett:    Leder av fellesrådet, leder av menighetsråd, sokneprest.


Brukerutvalg:

Utvalg: Leder av utvalget:
Lyd, bilde, spoth musikk Asbjørn Nilsen Aadnevig
Kjøkken og kafé Henning Kristiansen
Administrasjon, vaktmester, renhold Røy Øverland
Barn, unge, undervisning, sambruk Else Norheim
Utsmykning Anne Louise Lima
Utenomhus Bodil Pedersen

 

2014 - 2016
I en prekvalifisering med 63 søkere ble 5 arkitektfirmaer invitert til å delta i konkurransen om å tegne ny kirke på Flekkerøy:

•             Atelier Oslo
•             Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle
•             Jensen og Skodvin arkitekter AS
•             LINK arkitektur AS
•             Spiss arkitektur og plan AS og Aros arkitekter AS

Prosess:

Arkitektene leverte, i anonyme besvarelser, utkastene:

  • Ankerfeste
  • Horisont
  • Treenigheten
  • Kontrapunkt
  • Mellom bakkar og berg
  • Disse ble vurdert og behandlet anonymt av en jury, oppnevnt av Kristiansand kirkelige fellesråd.

Juryen har bestått av: Hans Erik Ruud, kirkeverge og juryleder, Bjarne Sveinall, domprost, Olga Grimsmo Nilsen, representant fra Flekkerøy menighet, Dag Thomassen, representant fra Flekkerøy menighet, Jette Cathrin Hopp, sivilarkitekt MNAL oppnevnt av NAL, Reiulf Ramstad, sivilarkitekt MNAL oppnevnt av NAL. Sivilarkitekt MNAL Geirmund Barsnes fra NALs fagavdeling har vært jurysekretær.

Juryen konkluderte, etter å ha vurdert de 5 utkastene, at det ikke var mulig å kåre en vinner. Juryen var enig om å invitere arkitektene bak utkastene «Horisont», «Kontrapunkt» og «Mellom bakkar og berg», til å delta i en fase 2, der man etterspurte en omarbeiding av utkastene på bakgrunn av et revidert konkurranseprogram, med et redusert romprogram.

Juryen har nå vurdert de 3 utkastene. Last ned hele juryrapporten her.  
Dersom du har problemer med å laste ned juryrapporten, kan du få den på epost. Send i såfall en epost her.

 

2013-2018
Smådrypp fra prosjektet på åpne møter og kirkekaffe.  Innsamling av menighetens egenandel.

 

2013/2014
Åpne møter. Invitere til åpent møte med ulike tema. Romprogram. Nedsette komitèer som ser på de ulike behov. Idèprosjekt.
Plankomitèen bearbeide romprogram og behov.

Befaringstur til Stavanger i 2011 og Oslo i 2012
Plankomitèen fikk mange inntrykk fra de ulike kirkebyggene i Stavanger og Oslo som var bygget i nyere tid.
Oppsummering fra befaringsturene gjør at siste skisse må endres mye. 
Kirkesjefen har i samråd med plankomitèen vedtatt å trekke arkitekt Arne Åmland ut av prosjektet.


Behovsutredning
Ansatte, menighetsråd og plankomitè har tatt en foreløpig behovsutredning i prosjektet. Da har vi forsøkt å se for oss de ulike behov menigheten har for barn, unge og eldre i årene som ligger foran oss.

Bli med å gi til menighetens egenandel for kirkeutvidelse.
Det kan du gjøre enten ved å bli med i fast givertjeneste: MENIGHETENS GIVERTJENESTE! 
eller gi enkeltgave til kirkeutvidelsens egen bankkonto: 3000.27.03021.

 

Økonomi
Finansieringsplan (2012-priser):

Kristiansand kommune kr. 51.500.000,-
Kristiansand kirkelige fellesråd kr.   2.300.000,-
Flekkerøy menighet kr.   2.700.000,-
Mva kr. 12.500.000,-
Sum kr. 69.000.000,-

 

Nytt skisseforslag

 

2010
Prosjektet har nå endret karakter. Nytt skisseforslag fra arkitekt Arne Åmland er med nybygg kirkesal og underetasje, samt å beholde eksisterende bygninger. Dagens økonomiske ramme er beregnet ut fra denne skissen.

 

2009 - Plankomitèens arbeid til nå
Prosjektet ble skrinlagt med samtykke fra menighetsmøtet da det ikke var gjennomførbart ut fra de økonomiske rammene som var på kr. 10,4 millioner.
(2006-priser).

Plankomitèen følger dette rådet fra menighetsmøtet. I nytt prosjekt vil vi tenke langsiktig både med henhold til befolkningstilveksten på øya og menighetens utvidede trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Vi ønsker også en kirke som er fleksibel og kan møte fremtidens  behov. Kirkesjefen møter rådmann som ber menigheten utarbeide behovsdokumentasjon, løsningsalternativer og kostnadsanalyse.

 

2009 - Kristiansand kirkelige fellesråd vedtok sammensetning og mandat for plankomitè.

Menighetsrådet har valgt følgende til plankomitèen:
Sverre Andås (leder), John Kobbeltvedt (nestleder), Jorunn Kleiven Sagedal, Olga Grimsmo Nilsen, Dag Thomassen, Roy Øverland (daglig leder). 
Representant fra kirkelig fellesråd. Møterett: Menighetsrådsleder og sokneprest.
 

Første skisseforslaget:

 

 

2006
Forprosjekt med skisseforslag til utvidelse av Flekkerøy kirke ble gjort i samråd med menighetsrådet. 
Arkitekt: Arne Åmland.

 

Behovene ved oppstart
- Utvidelse av dagens kirkesal til 600 plasser.
- Større korparti i kirkesalen til kor/ instrumenter, bedre plass rundt alterring og alter.
- Kirketorg, samlingssted, informasjonssted.
- En entydig og sentral inngang til kirken.

 

Bakgrunn for oppstart
- Flekkerøy menighet vokser.
- Menighetslivet har fått et større mangfold.
- Aktiviteten i kirken har økt.
- Det er trangt om plassen og konkurranse om lokalitetene.
Menighetsrådet satt derfor i gang en prosess i 2002 med tanke på utvidelse av Flekkerøy kirke.

 

Prosjektets tidsplan
- 2002: Oppstart.
- Tom. 2017: Planleggingsfase.
- 2017: Byggestart.
- 2018: Ny kirke.

 

 

 

Tilbake