Flekkerøy menighet

 • Aktuelt
 • Informasjon om Kirkevalget 2023

Informasjon om Kirkevalget 2023

Stem i kirkevalget

I år er det kirkevalg, der du kan stemme på det som er viktig for deg gjennom å stemme på folkevalgte til kirken.

Hva er viktig for deg?
– Et trygt fellesskap med rom for samtaler og håp for framtiden?
– Et rom der du kan komme som du er, med tro og tvil, glede og frustrasjon?
– Et sted for flotte konsertopplevelser eller mulighet til å gjøre en innsats for andre?
– En kirke som stiller opp for deg og andre når det trengs?

Kirken kan være dette og mer.

Hvem kan stemme?
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett i det soknet (menigheten) de bor i fra året det året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemsskap i kirken. Du kan sjekke medlemsskapet ditt på HER!

Hva stemmer du på?
Kirkevalget er todelt:

Du stemmer lokalt ved å stemme på medlemmer til menighetsrådet der du bor. Menighetsrådets hovedoppgave er å forme og utvikle menigheten. Rådet bestemmer over satsing innen omsorg og diakoni, gudstjeneste, kultur, undervisning og aktivitetstilbud for små og store.

Du stemmer regionalt og nasjonalt ved å stemme på medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i Den norske kirke. De arbeider for kirkens beste i hele bispedømmet. Det er elleve bispedømmeråd i Den norske kirke.

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ, og består av medlemmene i bispedømmerådene, sammen med lederen av Samisk kirkeråd. Når du stemmer på kandidatene til bispedømmerådet, stemmer du derfor samtidig på hvem som skal utgjøre Kirkemøtet.

 

Menighetsrådsvalget
Det skal velges 8 faste medlemmer + 5 varamedlemmer. Sokneprest er i tillegg fast medlem og daglig leder er sekretær.

Valgstyret i Flekkerøy menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av menighetsråd i Flekkerøy menighet.

Nominasjonskomitéens liste, Flekkerøy menighet.
Listeforslaget over kandidater er i prioritert rekkefølge:

 1. Jorunn Kleiven Sagedal.
 2. Rune Nikolaisen.
 3. Hilde Wallerud Schønberg.
 4. Per Johannes Sørfonden.
 5. Lasse Innvær Pettersen.
 6. Bente Wam Fjell.
 7. Svenn Bjørn Hillesund.
 8. Emilie Pettersen.
 9. Anita Belland Arnesen.
 10. Anne Margrete Hetland Vik.
 11. Bård Gotskalk Austefjord.
 12. Torunn Stautland Haraldsen.
 13. Karethe Nilsen.
 14. Ove Pettersen.

Endringer på stemmeseddelen:
a. Velgeren kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen en personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved navnet på kandidaten.
b. Legg til navn på inntil tre valgbare personer på valglisten. Et navn kan bare føres opp en gang på hver stemmeseddel.

Kandidatpresentasjon på hjemmesiden og i menighetsbladet for Flekkerøy menighet i aug/sept. nr.

 

Fire lister til bispedømmerådet og Kirkemøte
Til kirkevalget 10. og 11. september er det fire valglister til bispedømmeråd og Kirkemøte: Bønnelista, Frimodig kirke, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Men hva står hver liste for, og hvem kan du stemme på?

Det skal velges syv personer, pluss vara. I tillegg velger prestene én kandidat og lek kirkelig tilsatt én kandidat. Biskopen har fast sete i bispedømmerådet.

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – er og skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bønnelista i Agder- og Telemark ber om at Guds gode vilje og vei skal fremmes i saksbehandling og i alt arbeid til glede og til vekst for kirkens arbeid og for menighetene våre. Vi ber om godt samarbeid gruppene imellom i Bispedømmerådet. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus til Herre, og som søker Gud i bønn og tilbedelse.
Nettside: www.bonnelista.no

Kandidater:

 1. HÅKON KOLSTAD VARHAUG
 2. MARTIN BIRKEDAL
 3. Oskar Langevei
 4. Ruth Rosland Nordstrand
 5. Jorunn Kristine Myklevoll
 6. Arild Gulbrandsen
 7. Elisabeth Hyldmo Landsverk

Frimodig kirke
Frimodig kirke ønsker en kirke som er trofast mot Guds ord, åpen og evangeliserende. Målet er å nå dagens mennesker med evangeliet og utruste til å følge Jesus i hverdagen. Kirken blir bygget nedenfra og gudstjenestene er pulsslaget. Vi vil gi den lokale menighet større ansvar, redusere sentralstyring og byråkratisering og gi rom for menigheter med ulik profil. Vi vil stimulere til levende fellesskap med nærhet til Jesus og nærhet til mennesker. Vi ønsker å styrke arbeidet med søndagsskole og trosopplæring, bibelundervisning og Alphakurs, evangelisering og omsorgsarbeid. Vi vil bidra til å trygge og sunne rammer for barn og unge i en grenseløs tid. Når det gjelder styringen av kirken, ønsker Frimodig kirke å endre valgordningen i kirken bort fra et polarisert partisystem.
Nettside: www.frimodigkirke.no

Kandidater:

 1. ANDREAS HOLM, BIBELSKOLELÆRER, GRIMSTAD
 2. NARVE FURNES, DAGLIG LEDER, NOTODDEN
 3. Anne-Lene Refsum, uføretrygdet, Bø i Telemark
 4. Rønnaug Torvik, pensjonist, Bykle
 5. Ravn Karsrud, pensjonist, Arendal
 6. Olaug Vedvik Torset, pensjonist, Kristiansand
 7. Åse Linn Vålandsmyr Holen, sykepleier, Froland
 8. Torgeir Heldal, lærer, Grimstad
 9. Inger Kvestad, pensjonist, Lillesand
 10. Jakob Mushom, ungdomsarbeider, Kristiansand

Nominasjonskomitéens liste
Nominasjonskomitéens liste er en ikke-politisk liste sammensatt av representanter som er foreslått fra menighetene i bispedømmet og den er satt sammen av en nominasjonskomité bestående av representanter fra hvert prosti.

Lista består av 9 kvinner og 6 menn. Regionene i bispedømmet er alle representert på lista.

Kandidatene har selv skrevet om sitt engasjement for å stille til valg og her følger noen av sakene som går igjen hos flere (tilfeldig rekkefølge):

– vil være en kirke for alle
– fellesskap og åpenhet skal gjenkjenne kirka
– alle aldre er like viktige, tilbudet må tilpasses
– lokalt engasjert, kirka skal drives nedenfra
– økonomi*
– skape møteplasser
– frivilligheten*
– bedre samarbeid på tvers av menigheter og kommuner
– få en organisasjonsstruktur som har fokuset rettet mot menighetene*
– være en kirke med Jesus i sentrum

Med bakgrunn i punktene fra kandidatene kan vi oppsummere med å si at alle kandidatene har et brennende hjerte for sin menighet og det arbeidet som skjer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Nettside: https://nominasjonskomiteen.no

Kandidater:

 1. Vidar Øvland
 2. Anne Hansen Vartdal
 3. Erik Lunde
 4. Tora Skjerkholt Aarnes
 5. Anny Cecilie Suan Wehus
 6. Anne Marit Sørby
 7. Markus Westermoen
 8. Turid Torland Håland
 9. Simon Psyke Holmebakken
 10. Sissel Marthinsen
 11. Randi Sofie Hagen
 12. Astrid Bøe Grøtteland
 13. Tore Thomassen
 14. Grethe Ingeborg Vestby
 15. Håkon Gunnar Lindeberg

Åpen folkekirke
ÅPEN: Siden starten i 2014 har Åpen folkekirke bidratt til at Den norske kirke har blitt mer åpen for et mangfold av mennesker med ulike livserfaringer. I perioden 2023-2027 vil vi videreutvikle Den norske kirke som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke.
Kirken skal være åpen for alle og fremme menneskeverdet. Åpen Folkekirke er en garantist for at arbeidet mot diskriminering fortsetter i Den norske kirke. Kirkedørene skal være åpne flere dager i året for alle som ønsker å bruke tid i kirkerommet.

FOLK: Alle mennesker skal kunne kjenne seg velkomne, bli sett og bekreftet. Kirken har ikke A- og B-medlemmer – dåpen er eneste medlemskriterium. I kirken skal hele livet kunne leves og alle skal få rom og hjelp til å finne seg selv og være seg selv. Kirken skal være tydelig og til stede i lokalmiljøene i Agder og Telemark, og et naturlig sted å komme til for alle.
I en tid hvor vi opplever krig, uro, polarisering og nasjonale kriser i flere land, må Den norske kirke stå opp mot urett, ta ansvar for skaperverket og fremme menneskeverdet.

KIRKE: Åpen folkekirke vil arbeide for å styrke folks tilhørighet til kirken, slik at den kristne troen holdes levende og får betydning for den enkelte. Vi vil tilrettelegge for gode møteplasser og bidra til å styrke religionsdialogen. Kirken må inspirere til engasjement for skaperverket, mot sosial urettferdighet og for solidaritet med fattige og forfulgte. Den må også bruke sin posisjon til å løfte samfunnsdebatter som inkluderer flere og som bidrar til et livsynsåpent samfunn.
Nettside: https://apenfolkekirke.org

Kandidater:

 1. TERJE DAMMAN
 2. STINE MONDAL LJOSTAD
 3. Geir Jørgen Bekkevold
 4. Odd-Inge Rønning Uleberg
 5. Naja Amanda Lynge Møretrø
 6. Emma Li Hu Humlegård
 7. Kristen Bjormyr
 8. Per Gunnar Disch
 9. Ragnhild Filippa Sirnes Kydland
 10. Lene Tønnessen
 11. Solveig Botnen Eide
 12. Erik Øystein Dale
 13. Gunhild Maria Hugdal
 14. Nina Meling Haugen
 15. Dag Øyulf Vige


Endringer på stemmeseddelen:
a. Velgeren kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen en personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved navnet på kandidaten.
b. Gi inntil tre personstemmer til kandidater på andre valglister (slenger). Dette gjør en ved å føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen.


Forhåndsstemming ved kirkevalget:

10. aug.-8. sept. Kl. 09.00 – 15.00: Innbyggertorget, Rådhuset i Kristiansand.
27. aug. Ca kl. 12.30 – 14.00: Flekkerøy kirke. (etter gudstjenesten kl. 11.00.)

31. aug. kl. 15.00 – 20.00: Flekkerøy kirke.

Kirkevalgets valgting/valgdag:
Mandag 11. september kl. 09.00 – 21.00 i Flekkerøyhallen.

Mer info. om valget og om stemmegivning HER!

GODT VALG!